Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 814 ze dne 6. 5. 2019 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2019 (dále jen „Program“).

Komu je Program určen:

 • fyzickým osobám s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu,
 • (bytovým) družstvům a společenstvím vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky,

které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu podporovaný projekt v termínu od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019.

Na co lze dotaci získat:

a) náhrada zdrojů na pevná paliva vytápěním centrálního typu ve prospěch topného plynu, elektřiny nebo využití OZE;
b) náhrada ekologického topného systému (plynové kotle, kotle na biomasu, elektrokotle) tepelným čerpadlem;
c) náhrada lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo tepelné čerpadlo);
d) příprava teplé vody solárními termickými a fotovoltaickými systémy;
e) instalace tepelného čerpadla v novostavbě;
f) regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů;
g) rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností- výměna původního plynového kotle za nový (plynový kondenzační nebo elektrický).

Dotace budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu hl. m. Prahy v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými přílohami, respektive na datu doplnění žádosti kompletními přílohami. Pro rok 2019 je v rozpočtu hl. m. Prahy na tento účel vyčleněna částka ve výši 20 mil. Kč, z toho:
40 % je alokováno na projekty dle bodu a) až f);
60 % je alokováno na projekty dle bodu g).
V případě nevyčerpání jedné z alokovaných částek může být provedena změna spočívající v přesunu finančních prostředků do druhého financovaného opatření.

Způsob podání žádosti:

!!! POZOR !!!: Žádosti je možno podávat od 10. 6. – 30. 8. 2019 včetně. Žádosti podané mimo stanovenou lhůtu budou vráceny žadateli.

O dotaci v rámci Programu může žadatel požádat následujícím způsobem:

 1. vyplní a podepíše tiskopis „Žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2019″, dále jen žádost;
 2. doloží žádost čitelnými fotokopiemi všech nezbytných níže uvedených dokladů (originály je povinen předložit na požádání);
 3. žádost doloženou nezbytnými doklady si může žadatel nechat zkontrolovat v návštěvních dnech (pondělí a středa, 8 – 18 hod.) na oddělení udržitelné energetiky OCP MHMP (Jungmannova 35, dveře č. 418, telefonní číslo 236 004 314, emailová adresa dotace.topeni@praha.eu);
 4. následně podá žádost včetně všech dokladů v podatelně Magistrátu hl. m. Prahy a to buď osobně, poštou, či prostřednictvím datové schránky.

Nezbytné doklady (stejné pro všechny typy projektů):

 • Potvrzení o zaplacení nákladů projektu (faktury vystavené na Žadatele a v případě bezhotovostní úhrady doklady o jejich zaplacení);
 • Doklad o vlastnictví (dispozičním právu) bankovního účtu vedeného na Žadatele (pokud je zvolen bezhotovostní způsob výplaty Dotace). Tím je buď potvrzení příslušného peněžního ústavu uvedením Žadatele jako majitele účtu a aktuálního čísla účtu, nebo fotokopie výpisu z účtu Žadatele v části bez finančních údajů, a to ne starším než 3 měsíce, k elektronické verzi naskenovaný;
 • Pokud žadatel není většinovým vlastníkem bytu, doloží svoji žádost písemným souhlasem vlastníka (spoluvlastníka) s projektem, který je předmětem Žádosti;
 • Pokud je žadatelem právnická osoba, doloží svojí žádost kopií dokladu o právní subjektivitě, ne starším 3 měsíců ke dni podání Žádosti;
 • Plná moc udělená příslušnou oprávněnou osobou, popř. orgánem, či jiný dokument, z něhož vyplývá zastoupení Žadatele, jedná-li za Žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná podle základních registrů, veřejných rejstříků nebo výše uvedeného výpisu nebo dokumentu, a to v originále nebo fotokopii s ověřením pravosti ne starší 3 měsíců a k elektronické verzi naskenovaná.

Další doklady dle typu projektu:

a) Náhrada zdrojů na pevná paliva vytápěním centrálního typu:

 • Potvrzený záruční list nového tepelného zdroje, na který je požadována dotace, s datem uvedení do provozu, ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019, je rozhodující pro uplatnění žádosti);
 • V případě plynového kotle „Zpráva o revizi plynového zařízení“, v případě zdroje na elektřinu (tepelné čerpadlo, elektrokotel) „Zpráva o revizi elektrického zařízení“;
 • Oznámení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Oznámení stavby musí obsahovat minimálně specifikaci původního a nového tepelného zdroje, adresu, kde k přeměně dochází a termín její realizace;
 • V případě instalace tepelného čerpadla dvě fotografie dokládající realizaci projektu (1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu.

b) Náhrada ekologického topného systému tepelným čerpadlem:

 • Potvrzený záruční list tepelného čerpadla, na které je požadována dotace, s datem uvedení do provozu, ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019, je rozhodující pro uplatnění žádosti);
 • Zpráva o revizi elektrického zařízení;
 • Oznámení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Oznámení stavby musí obsahovat minimálně specifikaci původního a nového tepelného zdroje, adresu, kde k přeměně dochází a termín její realizace.
 • Dvě fotografie dokládající realizaci projektu (1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu.

c) Náhrada lokálních topidel vytápěním centrálního typu:

 • Doklad prokazující existenci původních lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.), ne starší jednoho roku od data uvedení do provozu nového tepelného zdroje (např. Zpráva o revizi elektrického zařízení, Zpráva o revizi plynového zařízení, Zpráva o revizi spalinové cesty nebo Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty);
 • Potvrzený záruční list nového tepelného zdroje, na který je požadována dotace, s datem uvedení do provozu, ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019, je rozhodující pro uplatnění žádosti);
 • V případě plynového kotle „Zpráva o revizi plynového zařízení“, v případě zdroje na elektřinu (tepelné čerpadlo, elektrokotel) „Zpráva o revizi elektrického zařízení“;
 • Oznámení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Oznámení stavby musí obsahovat minimálně specifikaci původního a nového tepelného zdroje, adresu, kde k přeměně dochází a termín její realizace;
 • V případě instalace tepelného čerpadla dvě fotografie dokládající realizaci projektu (1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu.

d) Příprava teplé vody solárními termickými a fotovoltaickými systémy:

 • Potvrzené záruční listy solárních kolektorů, na které je požadována dotace, s datem uvedení do provozu nebo protokol o uvedení do provozu včetně výrobních čísel (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019, je rozhodující pro uplatnění žádosti);
 • V případě solárních termických systémů „Protokol o zkoušce těsnosti“, v případě fotovoltaických systémů „Zpráva o revizi elektrického zařízení“;
 • Oznámení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Oznámení stavby musí obsahovat minimálně specifikaci projektu, adresu, kde k realizaci projektu dochází a termín její realizace;
 • Dvě fotografie dokládající realizaci projektu (1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu.

e) Instalace tepelného čerpadla v novostavbě: stejné doklady jako v bodě b) Náhrada ekologického topného systému tepelným čerpadlem;

f) Regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů:

 • Projektová dokumentace obsahující minimálně podrobný popis původního stavu a projektovaného řešení v návaznosti na statistiku spotřeb tepla za cca 2 roky a PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) s vyhodnocením předpokládaných úspor tepelné energie a prosté finanční návratnosti celého projektu;
 • Předávací protokol projektu (datum uvedení do provozu (předání) v období od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019 je rozhodující pro uplatnění žádosti);
 • Oznámení realizace projektu smluvnímu dodavateli tepelné energie;
 • Fotografie dokládající realizaci projektu (minimálně 1x foto objektu (nemovitosti) a 1 x foto zařízení před a po realizaci). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu.

g) Rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností:

 • Potvrzený záruční list nového tepelného zdroje, na který je požadována dotace, s datem uvedení do provozu, ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019, je rozhodující pro uplatnění žádosti);
 • V případě plynového kotle „Zpráva o revizi plynového zařízení“ nebo „Zpráva o revizi spalinové cesty“, v případě zdroje na elektřinu „Zpráva o revizi elektrického zařízení“.

V případě formálních nedostatků nebo technických nejasností si může OCP MHMP vyžádat další doplňující doklady.

Příloha 1 – Formulář žádosti o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2019 (soubor ve formátu PDF, vel. 323 kB)
Příloha 2 – Program Čistá energie Praha 2019 (soubor ve formátu PDF, vel. 413 kB)


Telefonické konkrétní dotazy: Jiří Doubrava – 236 004 314, Bc. Pavel Lášek – 236 004 206

Zdroj: http://portalzp.praha.eu/

 

 

54321
(1 vote. Average 5 of 5)